PAAUDZES | ПОКОЛЕНИЯ

Mēs bieži mēdzam kritizēt jaunatni par to, ka tā neatbilst mūsu ideāliem un cerībām. Iespējams, reizēm mēs to darām tāpēc, ka tā ir labāka par mums. Lai vai kā, mums nav taisnība, jo, lai jaunā paaudze izaugtu tāda, kādu mēs sapņojam to redzēt, mums pašiem vajag krietni papūlēties, veltot tai daudz laika un spēku.

Šajā izstādē ir apkopotas visdažādāko cilvēku atklāsmes. Es viņus ļoti cienu un esmu pateicīgs, ka viņi nebija vienaldzīgi un bija atklāti. Marika Ģederte, Natālija Vasiļjeva, Gundega Skudriņa, Diāna Pīrāgs, Valdis Melderis, Māris Jansons, Signe Meirāne, Anna Rozīte, Svetlana Loeva, Elita Drāke, Jeļena Prokopčuka, Inta Brikše, Darja Podoļako un Anatolijs Fečins, Ieva Adamss, Anna Ledskalniņa, Jakovs Rafalsons, Lolita Neimane, Ināra Kolmane, Ģirts Ķesteris. Viņi visi ne vien fotogrāfijās parādīja savu attieksmi pret saviem bērniem, bet arī atbildēja uz ļoti vienkāršiem, taču vienlaikus ārkārtīgi sarežģītiem jautājumiem: kādu es redzu nākamo paaudzi un ko es gribētu tai nodot?

Ar projektu «Paaudzes» es vēlos rosināt aizdomāties par to, ko mēs varam darīt šeit un tagad, lai bērni un jaunieši mums līdzās izaugtu godīgi un humāni — tādi, kādus mēs tos redzam savā iztēlē. Es ceru, ka man tas izdosies!

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem!

Atsevišķs paldies ir vizāžistei Alisei Šepeļai par projekta varoņu make-up un frizūrām, kā arī par to, ka viņa ir spējusi lieliski izcelt katra dalībnieka raksturu!

Зачастую мы ругаем молодежь за то, что она не соответствует нашим идеалам и ожиданиям. Возможно, иногда мы даже делаем это потому, что она лучше нас. В любом случае, мы не правы. Ведь для того чтобы молодое поколение выросло таким, о котором мы мечтаем, нам самим надо хорошо потрудиться, уделяя ему много времени и сил.

В этой выставке вы найдете откровения самых разных людей, которых я глубоко уважаю и которым безмерно благодарен за неравнодушие и искренность. Марика Гедерте, Наталья Васильева, Гундега Скудриня, Диана Пирагс, Валдис Мелдерис, Марис Янсонс, Сигне Мейране, Анна Розите, Светлана Лев, Элита Драке, Елена Прокопчук, Инта Брикше, Дарья Подоляко и Анатолий Фечин, Иева Адамс, Анна Ледскалниня, Яков Рафальсон, Лолита Неймане, Инара Колмане, Гирт Кестерис – все они не только показали через фотографию свое отношение к собственным детям, но и ответили на очень простые и в то же время очень сложные вопросы: каким я вижу следующее поколение и что я бы хотел ему передать.

Благодаря проекту «Поколения» я хочу подтолкнуть окружающих задуматься о том, что они могут сделать прямо сейчас, чтобы их дети и рядом живущая молодежь выросла доброй, честной, человечной – такой, какой мы все видим ее в мечтах. Надеюсь, мне это удастся!

Спасибо большое всем участникам проекта!

Отдельное спасибо визажисту Алисе Шепель за макияж и прически героев проекта, а также за то, что она прекрасно смогла подчеркнуть характер каждого участника!

 
 

Vides izstāde